Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

TUINAANNEMINGSBEDRIJF DESIMPEL GUILLAUME (’T GROEN GENOT)

Artikel 1 – algemeen: De toepassing van huidige voorwaarden vormt een beslissende voorwaarde voor het akkoord van tuinaannemer DESIMPEL GUILLAUME, actief onder de handelsbenaming ‘T GROEN GENOT te Bovekerkestraat 188, 8680 Koekelare (Bovekerke), met ondernemingsnummer

0502.264.911 en e-mail: info@tgroengenot.be). Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door ‘T GROEN GENOT ondertekend document. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen de partijen niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval zijn de partijen gehouden om een nietig of niet-uitvoerbaar beding te goeder trouw te vervangen door een beding dat wel geldig en afdwingbaar is en dat zoveel als mogelijk overeenstemt met het nietige of niet afdwingbare beding.

Artikel 2 – offertes: Tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken wordt door ‘T GROEN GENOT, zijn prijsoffertes door ‘T GROEN GENOT overgemaakt geldig gedurende vijftien (15) dagen. Bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt ‘T GROEN GENOT zich het recht voor in haar relatie tot opdrachtgevers-ondernemingen om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De opdrachtgever zal hiervan voorafgaand een kennisgeving ontvangen. In voorkomend geval beschikt de opdrachtgever-consument over 7 dagen vanaf de datum van deze kennisgeving om de overeenkomst te beëindigen middels een aangetekend schrijven of een e-mail aan info@tgroengenot.be gericht, zonder dat de opdrachtgever-consument hiervoor een schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De prijzen ten aanzien van opdrachtgever-consumenten zijn steeds inclusief BTW. De prijzen ten aanzien van opdrachtgever-ondernemingen zijn steeds exclusief BTW. Behoudens andere overeenkomst dienen de verkoopprijzen van ‘T GROEN GENOT beschouwd te worden als zijnde af magazijn of af fabriek van ‘T GROEN GENOT. Alle verplaatsingskosten vallen ten laste van de opdrachtgever en worden afzonderlijk aangerekend.

Artikel 3 – bestellingen: Een geldige overeenkomst komt slechts tot stand na een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging vanwege ‘T GROEN GENOT. Uitsluitend de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of bestelbon en/of leveringsbon uitgaande van ‘T GROEN GENOT en de eigenschappen, specificaties en voorwaarden daarin uitdrukkelijk opgenomen, bepalen het voorwerp van de overeenkomst. Andere documenten (met inbegrip van lastenboeken, plannen, tekeningen, studies en adviezen) naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen door ‘T GROEN GENOT, zijn haar niet tegenstelbaar onverminderd het recht om zich zelf op deze documenten te beroepen. De opdrachtgever heeft geen recht op een vergoeding bij teruggave van teveel bestelde producten of overschotten, behoudens in geval van uitdrukkelijk akkoord van ‘T GROEN GENOT. In ieder geval zullen op maat gemaakte producten en niet-standaardproducten niet worden teruggenomen

Artikel 4 – leveringsbonnen: Door de ondertekening van de leveringsbon, erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij besteld heeft wat vermeld staat op de leveringsbon. Indien bepalingen van de leveringsbon, de bestelbon, de opdrachtbevestiging of de offerte van elkaar afwijken, hebben de bepalingen en voorwaarden in de leveringsbon voorrang op deze van de bestelbon of de opdrachtbevestiging. Deze laatsten hebben op hun beurt voorrang op de bepalingen en voorwaarden in de offerte.

Artikel 5 – bijzondere voorwaarden: Eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de offerte, de orderbevestiging, de bestelbon of de leveringsbon uitgaande van ‘T GROEN GENOT hebben voorrang op algemene leverings-en factuurvoorwaarden van ‘T GROEN GENOT die ervan afwijken.

Artikel 6 – wijziging van de bestelling: Indien de opdrachtgever de bestelling waarvoor hij een prijsofferte heeft gevraagd wijzigt, heeft ‘T GROEN GENOT het recht haar prijs(offerte) te wijzigen en is zij in geen geval gebonden door eerder voorgestelde prijzen en voorwaarden. Indien de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst die door ‘T GROEN GENOT werd aanvaard, kan de opdrachtgever behoudens uitdrukkelijk akkoord van ‘T GROEN GENOT geen wijziging aan zijn bestelling aanbrengen. In geen geval kan ‘T GROEN GENOT garanderen in het geval van een verzoek tot wijziging van de bestelling dezelfde prijzen en voorwaarden te kunnen behouden. Een opdrachtgever die de gewijzigde prijsofferte niet aanvaardt en die zijn initiële bestelling niet wenst te behouden, wordt geacht de bestelling te annuleren conform art. 10 van deze voorwaarden.

Artikel 7 – meerwerken: Meerwerken/kosten (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in de offerte begrepen waren en door de opdrachtgever verlangd worden of veroorzaakt door onvoorziene moeilijkheden bij de uitvoering van de werken) zullen aangerekend worden door ‘T GROEN GENOT aan de opdrachtgever conform de geldende eenheidsprijzen en uurvergoedingen van ‘T GROEN GENOT.

Artikel 8 – intellectuele rechten op plannen, tekeningen etc.: Productspecificaties, catalogi, tekeningen, plans of andere documenten overgemaakt aan de opdrachtgever bij bestekken en prijsoffertes blijven ten allen tijde eigendom van ‘T GROEN GENOT en moeten op het eerste verzoek van ‘T GROEN GENOT worden teruggezonden. ’T GROEN GENOT heeft auteursrechten op haar tekeningen en plannen. Zonder schriftelijke toestemming van ‘T GROEN GENOT mogen zij niet worden gekopieerd noch aan derden ter inzage gegeven of overgedragen worden.

Artikel 9 – leveringstermijn: De vermelde leverings-of uitvoeringstermijn wordt ten aanzien van de opdrachtgever-onderneming slechts ten titel van inlichting gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een wezenlijke voorwaarde van het contract uit te maken. Tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst geeft het niet-naleven van de opgegeven termijnen aan de opdrachtgever-onderneming niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen. Waar ‘T GROEN GENOT bepaalde informatie, data, documenten of afmetingen vanwege de opdrachtgever dient te ontvangen om de bestelling uit te voeren, zal de leveringstermijn hoe dan ook geen aanvang kunnen nemen zolang de opdrachtgever niet alle nodige informatie, vergunningen, keuzes, documenten of afmetingen heeft bezorgd aan ‘T GROEN GENOT. De opdrachtgever garandeert ‘T GROEN GENOT de juistheid en volledigheid van de door hem aan ‘T GROEN GENOT overgemaakte informatie, data en documenten.

Artikel 10 – annulatie, ontbinding en verbreking: Annulatie van de bestelling dient steeds schriftelijk te gebeuren. Onder voorbehoud van hetgeen in dit artikel verder bepaald is inzake ontbinding, is de annulerende partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs in geval van bestellingen van standaardgoederen en van 20% van de prijs in geval van speciale bestellingen geannuleerd binnen de week na bestelling c.q. van 30% van de prijs in geval van speciale bestellingen geannuleerd na die termijn, onverminderd het recht van ‘T GROEN GENOT om meerdere schade te bewijzen en hiervoor schadevergoeding te eisen (bijv. in geval ’T GROEN GENOT zelf bloemen of planten heeft aangekocht bij derden en zij deze niet meer kan annuleren). Voorschotten betaald door opdrachtgevers-ondernemingen voor opdrachten en bestellingen die worden geannuleerd voor de levering blijven in elk geval door ‘T GROEN GENOT verworven. ‘T GROEN GENOT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de (juridische) toestand van zijn opdrachtgever die ‘T GROEN GENOT redelijkerwijze kunnen doen twijfelen aan de mogelijkheid van de opdrachtgever om zijn financiële verplichtingen na te komen. Bij verbreking door de opdrachtgever van de bestelling of overeenkomst voor een bepaald aannemingswerk, is ’T GROEN GENOT in elk geval gerechtigd op de vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en van de gederfde winst die zij uit de overeenkomst zou gehaald hebben.

Artikel 11 – levering : De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de opdrachtgever.

Artikel 12 – overmacht : De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van ‘T GROEN GENOT uit (naargelang de keuze van ‘T GROEN GENOT) en ontslaan ‘T GROEN GENOT van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van ‘T GROEN GENOT oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot. aanhoudende vorst), stakingen, overstromingen, pandemieën of epidemieën, brand, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen van leveranciers alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van ‘T GROEN GENOT, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is. Aangezien de verbintenis van de opdrachtgever-onderneming jegens ‘T GROEN GENOT in essentie uit een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de opdrachtgever-onderneming hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 – klachten: Het protest tegen facturen dient op straffe van verval gemotiveerd, per aangetekend schrijven of per fax te gebeuren binnen de acht dagen na de verzending van de factuur. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd door een opdrachtgever-onderneming na 48 uur na afgifte bepaald in artikel 11 en moet elke andere klacht uitgaande van een opdrachtgever-onderneming om geldig te zijn bij gemotiveerde aangetekende brief of mail (aan het mailadres info@tgroengenot.be) geschieden binnen 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van ‘T GROEN GENOT zou kunnen betrokken zijn. Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint de termijn van 72 uur te lopen op datum van de leveringsbon of, bij ontstentenis daarvan, van de factuurdatum. Deze regeling geldt ten aanzien van de opdrachtgever-consument onverminderd de dwingende bepalingen inzake de consumentenwetgeving. Klachten van opdrachtgevers-consumenten aangaande niet-conformiteiten van de geleverde goederen zijn slechts ontvankelijk indien zij bij aangetekend schrijven worden gemeld binnen de twee maanden vanaf de vaststelling van het gebrek aan conformiteit door de opdrachtgever-consument. Klachten inzake verborgen gebreken dienen in elk geval binnen de twee jaar na levering gemeld te zijn. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt elk (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Klachten zullen nooit ontvankelijk zijn wanneer zij betrekking hebben op de installatie van producten waar de ondergrond of de bodem niet geschikt was en deze ondergrond of aanvoer van grond niet mede tot de opdracht van ’T GROEN GENOT behoorde. Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de bestelbon of overeenkomst, dan wel binnen deze algemene voorwaarden gestelde termijn.

Artikel 14 – risico’s en eigendomsvoorbehoud: Het risico inzake de goederen gaat over op de opdrachtgever bij de afgifte in de zin van artikel 11 van deze voorwaarden. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van ‘T GROEN GENOT tot wanneer volledig betaling is geschied (inclusief kosten, intresten en eventuele schadevergoeding) door de opdrachtgever. Tot op dat ogenblik zal ‘T GROEN GENOT er vrij en onverminderd kunnen over beschikken. Deze voorbehoudsclausule is ook toepasselijk in geval van faillissement en in alle andere gevallen van samenloop. Op straffe van verval wordt de rechtsvordering ingesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen. Deze clausule laat onverlet alle gemeenrechtelijke middelen ter vrijwaring van de risico’s en het eigendomsrecht van ‘T GROEN GENOT. Indien de goederen worden verwerkt, vermengd of vervangen blijft het eigendomsvoorbehoud bestaan. Indien de goederen worden vervreemd strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de schuldvordering op basis van deze overdracht. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de opdrachtgever is overgedragen, is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om ‘T GROEN GENOT onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De opdrachtgever draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

Artikel 15 – betalingsvoorwaarden : Een eerste voorschotbetaling ten bedrage van 30% van de prijs zal worden gevraagd, die dient te worden betaald vooraleer de werken aangevat worden of de levering dient te gebeuren. Alle facturen zijn betaalbaar te door storting of overschrijving op rekening ………………….. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Behoudens andersluidende overeenkomst moet elke betaling gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intresten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten. Niet-betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt alle vorderingen, zelfs diegene die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk eisbaar zonder verdere ingebrekestelling. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest voor te late betaling aangerekend naar rato van 10% per jaar. Bij niet-betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van ‘T GROEN GENOT om een hogere schadevergoeding te bekomen indien zij aantoont dat haar schade deze forfaitaire vergoeding overstijgt en onverminderd het recht van ‘T GROEN GENOT om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of om de uitvoering van haar verbintenissen ten aanzien van de opdrachtgever, zelfs op basis van andere bestellingen of overeenkomsten dan diegene waarvan de betalingsplicht niet wordt nageleefd, op te schorten, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In geval de opdrachtgever een consument is geldt eenzelfde forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 EUR voor de gevallen waar ‘T GROEN GENOT in gebreke blijft de overeenkomst uit te voeren en dit niet te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van zijn wil of tengevolge van de opschortende exceptie van niet-uitvoering.

Artikel 16 – aansprakelijkheid: De uiteindelijke materiaalkeuze, keuze van kwaliteit, kleur en afmetingen gebeuren door de opdrachtgever en op zijn verantwoordelijkheid, onverminderd uiteraard de informatie- en adviesplicht van ‘T GROEN GENOT, in dit verband is de opdrachtgever of diens gemandateerde (zoals bijv. ontwerpbureau, tuinarchitect …) als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem aangeleverde gegevens, plannen, specificaties en garandeert en vrijwaart ‘T GROEN GENOT dat deze op geen enkele wijze afbreuk doen aan de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. ‘T GROEN GENOT is niet aansprakelijk voor schade in de volgende gevallen: wanneer de schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door de toestand van de ondergrond (behalve wanneer de grond door ’T GROEN GENOT werd aangeleverd), de vloeren en/of de muren waarop of waartegen de goederen van ‘T GROEN GENOT moeten worden geleverd en geplaatst door ‘T GROEN GENOT, wanneer de schade is veroorzaakt door het gebruik van apparatuur of gereedschap ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden of wanneer de goederen door de opdrachtgever zelf geplaatst, geladen, bewaard, gebruikt, onderhouden of verwerkt worden zonder inachtneming van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid, bij plaatsing die niet uitsluitend door ‘T GROEN GENOT of haar aangestelden werd uitgevoerd en/of bij schade aan goederen geleverd in onbewoonde, onafgewerkte of onbewaakte gebouwen. De opdrachtgever moet instaan voor bewaking/verzekering. De aansprakelijkheid van ‘T GROEN GENOT gaat in geen enkel geval verder dan de aanvulling van de ontbrekende goederen in geval van onvolledige levering of de vervanging van de goederen of delen ervan in geval van niet-conformiteiten of verborgen gebreken. ‘T GROEN GENOT kan er evenwel voor opteren om schadevergoeding te betalen eerder dan tot aanvulling of vervanging over te gaan, in welk geval het bedrag van de schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan de waarde van de overeenkomst exclusief BTW en kosten. De waarborg sluit elke andere of meerdere schadevergoeding uit zoals ondermeer zonder limitatief te zijn de vergoeding van indirecte schade daaronder begrepen de gevolgschade, schade wegens gederfde winst, schade wegens gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, schade aan derden, schade aan materiaal andere dan door ‘T GROEN GENOT geleverde materiaal. Deze regeling inzake aansprakelijkheid geldt ten aanzien van de opdrachtgever-consument onverminderd de bepalingen van de consumentenwetgeving. De regeling in dit artikel geldt niet voor bewezen opzettelijke fouten of grove fouten van ‘T GROEN GENOT of haar aangestelden of haar lasthebbers.

Artikel 17 – onderaanneming: ‘T GROEN GENOT behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de uitvoering van de bij haar bestelde goederen of werken toe te vertrouwen aan andere deskundige bedrijven.

Artikel 18 – geen schuldvernieuwing: Indien op verzoek van de opdrachtgever een factuur gericht wordt aan een derde, heeft dit geen schuldvernieuwing tot gevolg. In dit geval zijn de opdrachtgever en deze derde solidair en ondeelbaar gehouden tot het uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de betalingsverplichting.

Artikel 19 – persoonsgegevens: ‘T GROEN GENOT verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de opdrachtgevers en andere gegevens (waaronder taalkeuze, contractgegevens) die nodig zijn voor het beheer van haar producten en diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgevers en de promotie van haar producten of diensten. ‘T GROEN GENOT zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van de promotie van haar producten en de hieraan verbonden diensten. ‘T GROEN GENOT kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten of aan bepaalde professionele dienstverleners van ‘T GROEN GENOT met wie ‘T GROEN GENOT een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. ‘T GROEN GENOT zal de gegevens niet doorgeven aan derden met het oog op promotie van producten of diensten van andere ondernemingen. De opdrachtgever heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. De opdrachtgever moet ‘T GROEN GENOT onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kan ‘T GROEN GENOT contacteren voor inlichtingen omtrent de gegevensbescherming via het e-mailadres info@tgroengenot.be

Artikel 20 – bevoegdheid – toepasselijk recht: Alle overeenkomsten met ‘T GROEN GENOT worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting van welke aard ook met opdrachtgevers-ondernemingen zullen de Rechtbanken van het adres van ‘T GROEN GENOT bevoegd zijn. In geval van geschillen met consumenten zijn de regelen van artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. van toepassing.

 

Wij gebruiken cookies om een betere ervaring te krijgen bij het bezoeken van deze website. U kunt ons privacybeleid en cookiebeleid hier aanvaarden/bekijken. View more
Cookies settings
Aanvaarden
Afwijzen
Privacy & Cookie beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Wie zijn wij
Het adres van onze website is: https://tgroengenot.be.
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
Media
Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Met wie we je gegevens delen
Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.
Hoelang we uw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Welke rechten heb je van je eigen gegevens
Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Waar we je gegevens naar toe sturen
Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.
Save settings
Cookies settings